GAOLI 2 1 saç gysgyçly çalt düzediji, ähli stil üçin saç düzediji we egriji, ýüzýän plitalaryň dizaýny, gyzlar we aýallar üçin sowgat, model; 91080, gara

Gysga düşündiriş:

Önümiň ululygy:325 * 37 * 52mm
Temperatura sazlamalaryny üpjün etmek üçin LED displeý: 140–230 dereje
Keramiki örtük bilen 25 mm egriji dilim
110-240Vac 50 / 60Hz 45W
1 sagat awto - goragsyz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

GL-9108232

TEMPERATURA BOLANMAK:NTC Dolandyryş temperaturasy bilen PTC gyzdyryjy bilen gelýär;Uzak infragyzyl yssy, az zyýan bilen bezemek üçin saçyň içine girýär.Sagdyn görünmek üçin gizlin ýaragyňyz.Ion turmalin aýaz bilen göreşmäge we parlaklygy döretmäge kömek edýär.
GÖZLEMEK:Birkemsiz, ýalpyldawuk buruşlary we tolkunlary dörediň;Spiral buruşlar, plýa beach tolkunlary, barrel burçlary, S tolkunlary we ş.m.Şol ajaýyp elementler tebigy çyglylygy gulplamak we doňmagy üýtgetmek arkaly saçlara peýdalydyr, bezelen mahaly saçlary çekmekden ýa-da zeper ýetirmekden saklanýar, saçlary has ýalpyldawuk, ýumşak we sagdyn, anti-statik galdyrýar.
Hünär gurallary:Saçlary düzeltmek we egreltmek üçin 2-IN-1 Saç düzmek guraly.Tegelek gyralary bolan 3D hereketli plitalar, saçlary gysmazdan tekizlemegi ýa-da egremegi aňsatlaşdyrýar. Professional saç düzmek gurallarymyzyň giň görnüşi, iň täze tehnologiýa we hil bölekleri bilen işlenip düzülendir, şonuň üçin her gezek stil edeniňizde yzygiderli netijeleri gazanyp bilersiňiz.

Önümleriň jikme-jiklikleri

Garaşylmadyk LUXURY:Dünýä syýahaty üçin 60 minutlyk awtomatik ýapyklyk we goşa woltly awtoulag gabat gelýär (100V-240V).Saç kesýän ýa-da sarp ediji bolsaňyz, gurallarymyz isleýän görnüşiňizi almaga ynam döreder.doglan gününde, Ro Christmasdestwo, Eneler güni, Şükür güni, Walentin we Täze ýylda gyzlar, aýallar, eneler, gyz joralary, aýaly we söýgülisi üçin mynasyp sowgat bolardy.Elbetde, bu hem özüňiz üçin ajaýyp sowgat bolar.

Önümler Dispaly

wehew
weg
GL-91082 (2)
GL-91081 (1)

  • Öňki:
  • Indiki: