Saç kesijileri nädip saýlamaly?

COVID-19 pandemiýa epidemiýasy başlanaly bäri, köp erkekler birden sypaýy görünmäge ýa-da saç kesmekde ellerini synamaga mejbur boldular.Özüňiziň ýa-da maşgalaňyzyň saçlaryny kesmek nerwiň agyrmagyna sebäp bolup biler, ýöne gerekli enjamlar bilen öýde hünär bezegi ajaýyp bolýar.

Gowy saç kesmek dogry gurallardan başlaýar we gowy saç kesmek erkek adamyň zerur bezeg guralydyr.

Ine, size laýyk gysgyç nädip saýlamaly.

1. Sag pyçagy saýlaň

Pyçak gysgyçlary dürli ululykda we materiallarda bolýar.Pyçak materiallary esasan keramiki we polatdyr.Polat pyçaklariň çydamly, ýöne ýokary tizlikli motor gaýçylarynda has çalt ýylylyk.Tersine,keramiki pyçaklarnäzik bolsa-da, ýitiligini has uzak saklaň.

2. Onuň simli ýa-da simsizdigini çözüň

Kesikler adatça iki konfigurasiýada bolýar: simli we simsiz.Simli saç gysgyjy diňe rozetka dakylanda işleýär we adatça has güýçli we batareýanyň tükenmegine we ölümine bagly däldigi sebäpli has uzak dowam edip biler.

Muňa dereksimsiz saç gysgyçzarýad berilýär we has çeýe.Bu görnüş islendik ýerde ulanylyp bilner, sebäbi çykyş bilen baglanyşmaga mümkinçilik bermeýär.Saçlaryny açyk howada kesmegi halaýan adamlar üçin bu has amatly, şonuň üçin soň arassalamak üçin kän bir bulaşyklyk bolmaz.Şeýle-de bolsa, simsiz gysgyçdan elmydama zarýad almalysyňyz, ýa-da prosedurany tamamlamak üçin ýeterlik güýjüňiz bolmaz.

3. Gyrkymyň uzynlygy (tarak gollanmasy)

Bezegiň görnüşine berlen gollanma taragy täsir edýär - ony düzedip ýa-da sazlap bolýar.Bu gollanma, saçyňyzy diňe saçyňyzy däl, eýsem sakgalyňyzy hem köp taraply enjama öwürýär.Şonuň üçin gysgyç satyn almazdan ozal, haýsy uzynlygy halaýandygyňyzy, uzynlyk gollanmasynyň size laýykdygyny ýa-da has köptaraply gysgyç gerekdigini anyklamak möhümdir.Düzgün bolşy ýaly, näçe köp ýol görkezse şonça gowy.Şeýle-de bolsa, has dykyz taraklar bilen gaýçy bahasy ýokarlanýar.

4.Öýde ulanmak üçin howpsuz

Köpüňiziň öýüňizde ilkinji gysgyçlaryňyzyň bardygyna ynanýaryn. Howpsuz we amatly işlemek elbetde möhüm ähmiýete eýe. Mysal üçin, şular ýalysaç kesmekzawodymyzdan batareýany gysga zynjyrdan goramak, batareýany aşa güýçlendirmek, batareýany aşa güýçlendirmek, dört blokdan goramak üçin motor blokuny goramak bar. Şol bir wagtyň özünde,Patent bilen hakyky hemişelik tizlige gözegçilik. 

5.Aňsat hyzmat etmek

Satyn almak prosesiniň başga bir ünsden düşürilen, ýöne zerur bölegi, haýsy tehniki hyzmatyň talap edilýändigine düşünmekdir.Gaýçylaryňyzyň uzak ömri, täsirliligi we netijeliligi bularyň hemmesini näderejede gowy saklaýandygyňyza baglydyr.Enjamlary ýaglamak üçin enjamlar bilen gelýän çalgy ýagyny hökman ulanyň.Ilki pyçagy çotga bilen tozanlaň, soňra gaýçy açyň we ulanmazdan ozal pyçak ýüzüne ýag damjalaryny çalyň.Artykmaç ýaglanmazlyk üçin, saçyňyza sürmezden ozal ýapraklardan artykmaç ýagy süpüriň.Ulanylandan soň, saçyňyzdaky galyndylary özi bilen gelen kiçijik çotga bilen aýyryň.

 

Bizde her dürli saç gysgyçlary barzawodymyz.Siziň ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigine ynanýaryn.Consumershli sarp edijiler biziň bilen uzak möhletli we özara gymmatly hyzmatdaşlygy gurar diýip tüýs ýürekden umyt edýäris. Işimiz barada goşmaça maglumat almak isleseňiz, häzir biziň bilen habarlaşyň.

 


Iş wagty: Iýul-21-2022