Haryt habarlary

 • Saç kesijileri nädip saýlamaly?

  Saç kesijileri nädip saýlamaly?

  COVID-19 pandemiýa epidemiýasy başlanaly bäri, köp erkekler birden sypaýy görünmäge ýa-da saç kesmekde ellerini synamaga mejbur boldular.Özüňiziň ýa-da maşgalaňyzyň saçyny kesmek nerwiň agyrmagyna sebäp bolup biler, ýöne gerekli enjamlar bilen öýde hünär bezegi ajaýyp bolýar.A g ...
  Koprak oka
 • Bir gysgyç bilen trimmeriň arasynda näme tapawut bar?

  Bir gysgyç bilen trimmeriň arasynda näme tapawut bar?

  Gowy sorag! Saç düzümi, daşky görnüşini has gowulaşdyrmak, şeýle hem beýlekilerde gaty çuňňur täsir galdyrmak üçin, nusgawy saç düzümine eýe bolmak isleýänlere garamazdan, örän möhüm bölekdir. Saç kesmek ýa-da trimmer ulanýar, bu näme? gysgyç bilen trimmeriň arasyndaky tapawut? ...
  Koprak oka
 • Saç kesmek bilen saçyňyzy nädip kesmeli?

  Saç kesmek bilen saçyňyzy nädip kesmeli?

  1-nji ädim: Saçyňyzy ýuwuň we şertläň Arassa saçlar, saçyňyzy kesmegi aňsatlaşdyrar, sebäbi ýagly saçlar bir-birine ýapyşyp, saç gysgyçlaryna düşýär.Saçyňyzy daramaly we çygly saçlaryň birmeňzeş däldigi üçin kesilmezden ozal guradylandygyna göz ýetiriň ...
  Koprak oka
 • Saçyňyzyň ömrüni uzaltmak üçin maslahatlar

  Saçyňyzyň ömrüni uzaltmak üçin maslahatlar

  Saç kesýänleriň toplumyna köp pul harçlamak bir zat, ýöne tehniki hyzmat etmek üçin hem wagt sarp etmeseňiz, pul biderek bolar.Thatöne munuň sizi gorkuzmagyna ýol bermäň, saçyňyzy kesmek talap edilişi ýaly däl ...
  Koprak oka