Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy?

Hawa, Hytaýyň Zhejiang şäheriniň Ningbo şäherinde zawod.

Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Saç gysgyç, saç guradyjy, saç düzediji, saç gysgyç, saç kesmek.

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden ozal elmydama soňky gözleg.

OEM ýa-da ODM sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?

Elbetde, asyl dizaýnyňyzy gorarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Professional we tejribeli gözleg we barlag topary, ygtybarly we berk hil gözegçilik ulgamy.Everythinghli zadyň ajaýyp ýagdaýdadygyna göz ýetirmek üçin önümlerimizi ibermezden ozal çyglaň.