Habarlar

 • Professional saç kesijiler, saç guradyjy çeşme zawody

  Biz kim?Ningbo Gaoli Elektron Tehnologiýa Co., LTD2003-nji ýylda esaslandyryldy, Hytaýda iň uly durmuş enjamlaryny öndürýän bazalaryň biri bolan Ningbo Zhejiang-da ýerleşýär, golaýdaky Ningbo porty dünýäde ýük göterijilik kuwwatynyň iň gowy porty 1-nji hai ...
  Koprak oka
 • Saç kesijileri nädip saýlamaly?

  Saç kesijileri nädip saýlamaly?

  COVID-19 pandemiýa epidemiýasy başlanaly bäri, köp erkekler birden sypaýy görünmäge ýa-da saç kesmekde ellerini synamaga mejbur boldular.Özüňiziň ýa-da maşgalaňyzyň saçlaryny kesmek nerwiň agyrmagyna sebäp bolup biler, ýöne gerekli enjamlar bilen öýde hünär bezegi ajaýyp bolýar.A g ...
  Koprak oka
 • Bir gysgyç bilen trimmeriň arasynda näme tapawut bar?

  Bir gysgyç bilen trimmeriň arasynda näme tapawut bar?

  Gowy sorag! Saç düzümi, daşky görnüşini has gowulaşdyrmak, şeýle hem beýlekilerde gaty çuňňur täsir galdyrmak üçin, nusgawy saç düzümine eýe bolmak isleýänlere garamazdan, örän möhüm bölekdir. Saç kesmek ýa-da trimmer ulanýar, bu näme? gysgyç bilen trimmeriň arasyndaky tapawut? ...
  Koprak oka
 • Serginiň maksady näme?

  Serginiň maksady näme?

  Şençzhenen sowgat sergisi 1993-nji ýylda döredileninden bäri 29 ýyl bäri üstünlikli geçirilýär we 2005-nji ýylda UFI (Global sergi senagaty birleşigi) şahadatnamasyny aldy we “Hytaýyň baýdak sowgat öý sergisi” hökmünde tanalýar.Lizhan sinoexpo sergisi (şençzhenen) ş., ...
  Koprak oka
 • Erkek adamyň saç düzümi parolyny açýar

  Erkek adamyň saç düzümi parolyny açýar

  Aýallaryň saç düzümleri moda tendensiýalaryna has köp täsir etse-de, erkekleriň saç düzümleri, içki duýgularyna we şahsyýetine laýyk gelýär.Iň soňunda "saýlanan" saç düzümi, adamyň görkezmäge çalyşýan öz keşbini görkezýär ...
  Koprak oka
 • Saç kesmek bilen saçyňyzy nädip kesmeli?

  Saç kesmek bilen saçyňyzy nädip kesmeli?

  1-nji ädim: Saçyňyzy ýuwuň we şertläň Arassa saçlar, saçyňyzy kesmegi aňsatlaşdyrar, sebäbi ýagly saçlar bir-birine ýapyşyp, saç gysgyçlaryna düşýär.Saçyňyzy daramaly we çygly saçlaryň birmeňzeş däldigi üçin kesilmezden ozal guradylandygyna göz ýetiriň ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2