GAOLI güýçli gury ýeňil saç guradyjy, Ion şertli, 2000 W, Ak, Mobel-92109

Gysga düşündiriş:

Önümiň spesifikasiýasy
DC hereketlendirijisi bilen
Önümiň ululygy:285 * 91 * 280mm
Kuwwaty:220-240Wac, 50 / 60Hz 1800-2000W
0-1-2 sazlamalary üpjün etmek üçin 1 gapdal wyklýuçatel
Salkyn atyş
Yssy gorag
Professional burun bilen
Meýletin däl
Asma aýlaw bilen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

92109-fsa

Iň çalt hünär netijeleri:Güýçli howa akymyny we çalt guramagyny üpjün edýän täze döwrebap 2000W DC hereketlendirijisi.Çalt guratmak, salon görnüşindäki netijeler bilen saçlary güýçli we sagdyn duýýar.Hünärmen salony öýe getiriň, aňsat saklamak üçin bukulýan tutawaç.

0-1-2 GÖRNÜŞLERI BERMEK ÜÇIN 1 TARAP GÖRNÜŞI:Düzülip bilinýän temperatura we tizlik, ýylylygyň zaýalanmagyndan gaça duruň.“Cool Shot” düwmesi, günüň dowamynda daş keşbiňizi saklamak üçin sowuk howanyň partlamasyny üpjün edýär.Saç urýan guradyjylar, ulanylanda gysga utgaşma ýa-da elektrik togunyň syzmagy ýüze çyksa, aşa yssy gorag awtomatiki usulda işjeňleşdiriler, bu siziň we maşgalaňyz üçin howpsuz bolup biler.Saç guradyjy diňe salkyn howa akymyny urýan bolsa, SÖOLGI ŞOT düwmesine basyň (wyklýuçateliň üstündäki düwme), bu kömek eder.

IEST GOWY DIZAYNDAN DÜZGÜN:Premium ýumşak duýgur beden;çeýe işlemek üçin süýşmeýän amatly tutawaç;aňsat arassalamak üçin aýrylýan yzky süzgüç.GAOLI ulgamy saç guradyjysyna aşyk boljakdygyňyza ynanýarys

Önümiň beýany

IONIK ŞERT- GAOLI saç guradyjy bilen tekiz, ýalpyldawuk, sagdyn görnüşli saçlardan lezzet alyň;“Frizz Free Shine” üçin 90 göterim köp Ion (adaty Remington saç guradyjysyna garşy) bilen Ion kondisionerini görkezmek.Aýyrylýan, aňsat arassa keramiki ion panjara, hatda ýylylyk we anti-statik üçin.Tebigy ion çykarylyşy doňmaga garşy göreşmäge we saçyňyzyň tebigy öwüşginini çykarmaga kömek edýär;Saçlary tekiz we ýumşak etmek üçin gönükdirilen howa akymy üçin konsentrator burun goşulýar

Bellik:Rozetkalar we naprýa .eniýe halkara derejesinde tapawutlanýar we bu önüm barmaly ýeriňizde ulanmak üçin adapter ýa-da öwrüjini talap edip biler.Satyn almazdan ozal laýyklygyny barlaň.

Önümler Dispaly

1-2
92109-seýf
92109-fsa
92109-fsa

  • Öňki:
  • Indiki: