GAOLI Erkekler, aýallar we çagalar üçin hünärmen, simsiz dellek kesijileri Mobel-95101 üçin uly LOD displeýli saç kesmek we bezemek

Gysga düşündiriş:

Marka:GAOLI
Pyçagy düzediň:poslamaýan polat (440C)
Pyçagyň uzynlygyny sazlaň:1/2/3/4mm
4 tizlik bilen kesmek:5500/6000/6500 / 7000RPM
Ölçegi:185 * 45 * 43mm
Zarýad beriş wagty:3 sagat
Iş wagty:280 minut
Tizlik / adük / Işleýiş wagty / Batareýa görkezijisi üçin LOD displeýi
Batareýalar gerekmi ?: No
Önüm üçin maslahat berilýän ulanyşlar
Sakgal, bezeg, trimmer, hünärmen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Bu element hakda

IMG_6880

BIZIIP KLIPPERLERIZ size berýärşekillendirmek, şekillendirmek we eliňizdäki iň arassa görnüşi döretmek erkinligi. Zenan dellekhanalaryň iň halanýanlary. “Comfory” funksiýa laýyk gelýär - Dükanda ýa-da maşgalaňyzyň dellekhanasynda bolsaňyzam, maksadymyz iň gowy tejribe bermek.Üýtgeşik haç tutawajymyz, hiç hili kynçylyksyz ýa-da tötänleýin gysylmazdan hudo .nik bolmaga mümkinçilik berýär.
BU DÜZGÜNLER BAR- Erkekleriň saç kesýänleri köp, ýöne dünýäniň iň oňat hünärmenlerini işlemekde onlarça ýyllyk tejribe toplap, çäksiz erkek kişini taýýarladyk.
GARAŞMAK funksiýasy -Dükanda işleýän bolsaňyz ýa-da maşgalaňyzyň dellekhanasy bolsun, maksadymyz iň gowy tejribe bermek.Üýtgeşik haç tutawajymyz, hiç hili kynçylyksyz ýa-da tötänleýin gysylmazdan hudo .nik bolmaga mümkinçilik berýär.

Önümleriň jikme-jiklikleri

ÇYKYJY LITIUMDA GURMAKçalt zarýadly batareýa trimmeri 4+ sagat ulanmaga we birnäçe minutyň içinde çalt zarýad bermäge mümkinçilik berýär. Ultra ýokary kesgitli LED displeýimiz, işiňizi ýerine ýetirmek üçin dogry tizligi we güýç derejäňizi ulanýandygyňyzy üpjün etmek üçin ähli maglumatlary berýär. hiç hili päsgelçiliksiz Akylly LED displeý we ýokary kuwwatly batareýa: LED displeýler galan batareýanyň göterimini, tizligini, ýangyç mukdaryny ýatlatmagy we zarýad beriji ýatlatmany anyk görkezip biler.
IAR GOWY DÜŞÜNJELER3 sagat zarýad alandan soň 280 minut ulanyp boljak uly 2600mAh Li-ion batareýasy.Hakykatdanam, haýsy işe garamazdan, ýerine ýetiriş çägi bolmadyk turbo 4 tizlikli opsiýalarymyz bilen indiki derejä çykyň
GAOLI HAIR KLIPPERIhairhli saç görnüşlerini çalt we tekiz kesmek üçin ajaýyp simsiz wariant isleýän görnüşiňize ýetmäge kömek edýär.Şeýle hem, saçyňy kesmäge we islendik agyryly çekmegi azaltmaga ýeterlik derejede dowam edýän, özüni ýitileşdirýän poslamaýan polatdan ýasalan pyçak bar.Mundan başga-da, bu gysgyç iň ýokary amatlylyk üçin USB kabeli arkaly zarýad alyp bolýar, şonuň üçin ony elmydama zerur we zerur bolanda taýýarlap bilersiňiz.

IMG_4526
IMG_4524
IMG_4519
IMG_4492
IMG_4545
IMG_4532

Önümler

IMG_4557
IMG_4565
IMG_6874
IMG_6876
IMG_4564
IMG_4566

  • Öňki:
  • Indiki: