GAOLI ýeňil saçly guradyjy, 2000 W, gülgüne we ak, Mobel-92106

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ululygy:250 * 170 * 70mm
Kuwwaty:1800-2200w 220V -240Wac, 50 / 60HZ
2 derejäni düzmek:Öçürmek / pes / ýokary
Salkyn atyş düwmesi
Gyzgynlykdan goramak
Asma aýlaw
1 burun bilen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

800x800 asf

Kiçijik, ýöne güýçli:Çalt täsirli dizaýn etmek üçin kuwwatly 2000 W orta ölçegli guradyjy. Bu saç guradyjy, gysga we egrem-bugramdan uzyn we heýkeltaraşlyga çenli dürli saç görnüşlerini düzmek üçin ulanylyp bilner. Hat-da ýylylyk we anti-statik üçin aýrylýan, aňsat arassa keramiki ion panjarasy. Gyzgynlygy goramak funksiýasy bilen.Bu saç guradyjy, enjamy ýyladyşdan goramak üçin ýörite ýylylyk kesilen howpsuzlyk enjamy bilen üpjün edilendir.

LONIK ŞERT:Aýazly ýalpyldawuk şöhle üçin 90% köp ion öndürýär, çynlakaý şöhle bilen gury ajaýyp zarba döretmäge kömek edýär, saçyňyz bu guradyjy bilen sagdyn görüner.Gaty gury, ajaýyp stil döredýärsiňizmi ýa-da saçyňyzy gury partladýarsyňyzmy, bu sazlama saçlary aşa ýokary gyzgynlykdan goramaga kömek edýär

ALMAK aňsatGöçme we ýeňil, hemme ýere alyp gitmegi aňsatlaşdyryň.Syýahat, iş saparlary, dynç alyş, gijeki dynç alyş we dynç günleri ulanyň.Saç guradyjy, syýahat edenler üçin ajaýyp sowgatdyr.IKI ätiýaçlandyryň we satyn alyň - biri size, biri dostuňyza.

Ulanmak üçin görkezmeler

Saç gury we saçlary bölüň.
Enjamy degişli rozetka dakyň.
Ulanyljak naprýa .eniýäniň enjamda saýlanan naprýa .eniýe bilen gabat gelýändigine göz ýetiriň.
Gerekli ýylylyk we tizlik sazlamalaryny saýlaň.
Ulanylandan soň enjamy öçüriň we aýryň.
Saklamazdan ozal sowamaga rugsat beriň.
Bellik: Möhüm!Ulanylanda enjamyň yzky bölegini saçdan uzakda saklaň, yzky howa süzgüçiniň üsti bilen çekilmezligi üçin.

Önümler Dispaly

800x800 fsa
800x80sfa
800x800 asf
800x800 红色 2

  • Öňki:
  • Indiki: