Erkekler, aýallar we çagalar üçin GAOLI saç kesmek, Peski saçlary gaýratsyz kesmek

Gysga düşündiriş:

Önümiň ululygy:177 * 53 * 43mm
Pyçak gatylygy materialy:Takyk poslamaýan polat pyçak
120 minut Zarýad beriş wagty:1.5 sagat
Tizligi kesmek:6000RPM
Takyk uzynlygy 1 mm-den 20mm-e çenli, 2 ýol görkeziji tarak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

IMG_8398

Isleýän ýoluňyzy synap görüň:suwa düşseňizem, çyksaňyzam, Trimmer herekete taýyn.Bu şokdan goraýan we suw geçirmeýän, rahatlygy we hereketi ýokarlandyrmak üçin simsiz ýerleşdirilen.Duşda kesmek has aňsat, sebäbi suw bezegleriňizi ýuwýar, arka saçlary / sandyk saçlaryny / pub saçlaryny kesmegi aňsatlaşdyrýar.Çöküşden halas bolup biljek birini almak ideal.Şeýle hem, stiliňize we amatlylygyňyzy doly saýlamak üçin 2 x sazlanylýan gollanma taraklary (takyk uzynlygy 1 mm-den 20 mm-e çenli) bilen gelýär. Doly zarýad berlende, 120 minut üznüksiz kesmek gowy.

Önümleriň jikme-jiklikleri

ŞU 3 MASLAHAT BILEN GARAŞMAK:Saçlary ýumşatmak üçin meýdany arassalaň, soňra niklerden gaça durmak üçin deriňizi berk çekiň (esasanam aşakda).Trimmer tekiz tarapa we derä parallel ulanylmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
TERJIME EDIP BOLMAK & YNANMAK:ýokary öndürijilikli Trimmer, iň aşaky saçlary biliň aşagyndan tutuş bedenine çykarmak üçin döredildi - ony erkekler we aýallar ulanyp bilerler.
Bedeniňizi ynam bilen kesiň:Erkekler öz beden baglaryňyza ýykgyn etmäge, gyzarmalaryňyzy tygşytlamak we mümkin boldugyça görünmek üçin öz enjamlaryňyzy almaga mynasypdyrlar.Erkekler üçin beden trimmerimiz çalt başlangyç gollanmasy bilen gelýär - Deriňizi berk çekiň we duýgur ýerleri keseniňizde haýal we durnukly kesiň.

IMG_8395
IMG_8394
IMG_8399
IMG_8400
IMG_8398
IMG_8392

Önümler Dispaly

IMG_8427
IMG_8428
IMG_8433
IMG_8394
IMG_8436
IMG_8437

  • Öňki:
  • Indiki: